Anija Valla Spordimaailm

Siin on hea sportida!

Kehra staadioni kodukord

KEHRA STAADIONI KODUKORD

ÜLDREEGLID

 1. Kehra staadioni (edaspidi Staadion) külastajal on õigus ja kohustus enne Staadioni teenuste kasutamist tutvuda Staadioni kodukorraga.
 1. Staadion ei vastuta külastajal tekkinud vigastuse või muu terviserikke eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
 1. Külastaja peab arvestama kõigi teiste Staadioni külastajatega.
 1. Külastaja vastutab täielikult enda poolt Staadionile tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud Staadionit säästva ja heaperemeheliku põhimõtte eiramisest.
 1. Staadion ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest.
 1. Staadionil tuleb kasutada puhtaid sportlikke välisjalanõusid.
 1. Staadioni vahendeid ja seadmeid tuleb kasutada heaperemehelikult ja panna need peale kasutamist tagasi oma kohale.
 1. Staadionile ei ole lubatud siseneda jalg- ja tõukerataste, rulluiskude vm sarnaste vahenditega ning koerte jm koduloomadega.
 1. Staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
 1. Staadionil on keelatud suitsetamine v.a. selleks spetsiaalselt ette nähtud ja vastavalt märgistatud kohtades.
 1. Staadionil viibides tuleb alluda personali korraldustele ja täita Staadionil kehtivaid erinõudeid.
 1. Staadioni töötajal on õigus kodukorra mittejärgijal peatada külastusaeg ja saata korrarikkuja Staadioni territooriumilt välja.

 

STAADIONI KASUTAJA MEELESPEA

 1. Staadion on avatud kasutamiseks spordiklubidele, spordigruppidele ja üksikisikutele vastavalt kasutusel olevale ajagraafikule ning hinnakirjale.
 1. Staadioni broneerimiseks tuleb eelnevalt ühendust võtta Staadioni administraatoriga tel. 608 4175.
 1. Kasutajal, kellel ei ole ettenähtud ajagraafiku järgi Staadionil treeninguid ning kes ei ole Anija valla elanik, on kohustus Staadioni kasutamiseks eelnevalt osta pilet.
 1. Treener või treeninggrupi eest vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena ning veenduma selles, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ja staadion on korras.
 1. Ajagraafiku alusel lubatakse sportlasi treeningule ainult treeneri või õpetaja kohalolekul varemalt 30 minutit enne treeningtunni algust eeldusel, et ei segata toimuvaid treeninguid.
 1. Kasutajad peavad vabastama Staadioni territooriumi ja ruumid hiljemalt 20 minutit peale treeningu lõppu.
 1. Kasutajad peavad treenimiseks kasutama neile Staadioni ajagraafikus ettenähtud Staadioni osa.
 1. Treeningul kasutusel olnud Staadioni vahendid tuleb peale treeningu lõppu tagasi viia nende jaoks ettenähtud kohta.
 1. Kasutajad on kohustatud hoidma Staadionil puhtust.
 1. Staadioni territooriumile ega ruumidesse ei tohi tuua kergesti purunevaid või vigastusohtlikke esemeid.

 

STAADIONI KÜLASTAJA MEELESPEA

 1. Staadionile pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest.
 1. Staadioni külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal.
 1. Staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid) ning pürotehnilisi vahendeid.
 1. Staadionile on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke.
 1. Staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
 1. Staadionil on keelatud suitsetamine, v.a. selleks spetsiaalselt ette nähtud ja vastavalt märgistatud kohtades.
 1. Staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda.
 1. Lapsevanem vastutab Staadionile kaasa võetud lapse turvalisuse eest. Staadionil toimuvate võistluste ajal tuleb laps hoida enda läheduses.
 1. Staadioni külastaja peab täitma staadioni esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid.
%d bloggers like this: