Anija Valla Spordimaailm

Siin on hea sportida!

Tervisesport

ANIJA VALLA SÜDAMEKUU KOKKUVÕTE

Aprillis tähistati taas üle Eesti südamekuud. Terve aprillikuu jooksul toimus üle Eesti palju erinevaid liikumisüritusi. Sellel aastal käsitleti liikumise kõrval ka südametervist mõjutavat magusasöömist.

Anija vallas toimusid samuti mitmed liikumisüritused. Kõige suuremõõtmelisem neist oli ülevallaline orienteerumismäng “Tunne Anija valda”, kus võistlejatel tuli Anija valla territooriumil jalutades, joostes või jalgrattaga sõites koguda punkte, mille aluseks oli kindlaksmääratud asukohas või objekti taustal selfie tegemine. Mäng kestis 10. aprillist 28. aprillini. Mängust võt­sid osa 54 ini­mest. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le saat­sid val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud män­gus osa­le­jad 20 komp­lek­ti sel­fi­sid, kok­ku 312 fo­tot.

„Pea­le sel­le oli ka neid, kes osalesid män­gus, kuid en­dast siht­punk­ti­des teh­tud fo­to­sid mei­le ei saat­nud. Näi­teks Keh­ra gümnaasiumi ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­de raa­mes te­gid orien­tee­ru­mis­män­gu kaa­sa 45-50 õpi­last,“ üt­les Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se. Ta li­sas, et pea­mi­selt osa­le­sid Keh­ra piir­kon­na ini­me­sed, kuid ka Ala­ve­rest saa­de­ti ar­ves­ta­tav hulk sel­fi­sid, mõ­ned osa­võt­jad olid Aeg­vii­dust: „Pea­mi­selt ko­gu­ti pil­te oma elu­ko­ha lä­he­du­ses ole­va­test siht­koh­ta­dest, kuid oli ka neid, kes käi­sid punk­te ko­gu­mas naa­ber­piir­kon­da­des.“

Vald oli orien­tee­ru­mis­män­guks ja­ga­tud kol­meks, igas piir­kon­nas oli 12 siht­punk­ti, mil­lest vä­he­malt 8 juu­res tu­li te­ha nu­ti­sead­me­ga fo­tod ja saa­ta need au­hin­na­loo­sis osa­le­mi­seks Spor­di­maail­ma­le. Pik­va kü­las asu­va Pi­ka­ves­ki tam­me juu­res en­dast pil­di te­ge­mi­ne an­dis boo­nus­punk­ti. Mih­kel Kuu­se sõ­nul käi­di Pi­ka­ves­kis kuuel kor­ral. Ai­nus, kes lä­bis il­ma moo­to­ri­jõul töö­ta­va abi­va­hen­di­ta ehk jalg­rat­tal kõik 37 siht­punk­ti, oli Keh­ra koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Pi­ret Ur­met. Ta rää­kis, et al­gul plaa­ni­ti se­da te­ha koos sõp­rus­kon­na­ga, kuid ei lei­tud ühist ae­ga. „Pä­ris al­gu­ses oli mul auah­ne plaan sõi­ta kõik ko­had lä­bi ühe päe­va­ga. Kuid ma ei leid­nud kaas­la­si ja ük­si oli se­da ränk te­ha,“ sõ­nas ta. Piir­kon­da­de kau­pa orien­tee­ru­mis­män­gu lä­bi­mi­seks ku­lus tal 4 päe­va: „Kok­ku sõit­sin 190 ki­lo­meet­rit, ku­lus um­bes 9 tun­di sõi­duae­ga. Juh­tus ka üks äpar­dus – val­la pii­ril Ki­vi­loo-kan­dis te­gin pil­ti ühe va­le mär­gi juu­res, ko­dus avas­ta­sin vea ja tei­sel päe­val pi­din uues­ti sin­na sõit­ma.“ Pi­ret Ur­met tut­vus män­gu käi­gus ko­du­val­la­ga vä­he, ena­mik koh­ti on kor­du­valt lä­bi sõi­de­tud, teab ka Keh­rast Aeg­vii­tu kõi­ke lü­he­mat teed – see on 18 ki­lo­meet­rit lä­bi met­sa: „Mäng oli vä­ga hea tren­ni­mo­ti­vat­sioon – nii kül­ma ja lu­mis­te il­ma­de­ga po­leks ma mui­du viit­si­nud nii pal­ju rat­ta­ga sõi­ta.“ Ka oma õpi­las­te­ga käis ta ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­de ajal Keh­ras asu­vas 7 punk­tis, roh­kem koo­li­tun­ni ajal ei jõud­nud. Mõ­ned õpi­la­sed käi­sid pä­rast tun­de ka ük­si ja pe­re­de­ga ning saat­sid pil­did loo­si­mi­seks.

Sa­mu­ti Keh­ras elav Zi­nai­da Kruu­sa­lu jõudis pil­te te­ge­ma 34 punk­ti juu­rde. Aja­puu­du­s rohkem ei võimaldanud, ees­märk pol­nud­ki kõik ko­had lä­bida: „Na­gu­nii jooks­en ja sõidan rat­ta­ga, nüüd liht­salt pil­dis­ta­sin end tren­ni­de ajal.“
Mõ­nes punk­tis käis ka pe­re­ga, kuid ena­mas­ti ük­si. Ta rää­kis, et kui pe­re­ga spor­ti­des on ol­nud pea­mi­selt lapseva­nem ja tree­ner, siis nüüd sai võt­ta ae­ga iseen­da­le: „See on hea lõõ­gas­tus – ja­lad vän­ta­vad, hing ja mõt­ted ava­ne­vad.“
Ku­na Zi­nai­da Kruu­sa­lu po­le põ­li­ne Ani­ja val­la ela­nik, avas­tas orien­tee­ru­mis­män­gu ajal ko­du­val­las uu­si pai­ku – pol­nud ku­na­gi va­rem käi­nud Ala­ve­res, ka Aeg­vii­du kant oli võõ­ras. Ala­ver­re sõi­tis au­to­ga, män­gu siht­ko­had sõi­tis lä­bi rat­ta­ga. Aeg­vii­tu läks ron­gi­ga, seal ta­ga­si Keh­ras­se sa­mu­ti jalg­rat­tal.
„To­re et­te­võt­mi­ne oli. Kind­las­ti osa­len, kui veel mi­da­gi sar­nast te­hak­se,“ üt­les Zi­nai­da Kruu­sa­lu.
Pi­ret Ur­met ar­vas, et järg­mi­sel kor­ral võik­sid mõ­ned punk­tid ol­la ras­ke­mi­ni lei­ta­vad ja eri­ne­va väär­tu­se­ga. Et ini­me­si ko­dust kau­ge­ma­le väl­ja mee­li­ta­da, võiks naa­ber­kü­las sel­fi te­ge­mi­ne an­da boo­nust, pak­kus ta.
Kõi­gi võist­lu­ses osa­le­nute va­hel loo­si­ti väl­ja au­hin­nad. Loo­si­kas­ti lä­ksid 20 võist­kon­na ja võist­le­ja ni­med. Mõ­ni käis osa­des punk­ti­des ük­si, teis­tes koos sõb­ra­ga, sel ju­hul sai ta oma ni­me loo­si­kas­ti kaks kor­da. Välja loositi Kehra spordihoone kinkekaarte, kohvik Sohviku kinkekaarte, vitamiinijooke ning Anija valla sümboolikaga meeneid.

Lisaks orienteerumismängule toimus südamekuu raames traditsiooniline Anija valla jüriöö jooks. Seekordne marsruut viis võistlejad ümber terve Kehra. Distants oli jaotatud kuueks, kusjuures neli pikemat lõiku olid meeste päralt ning kaks lühemat jäid naiste läbida. Kõige kiiremini läbis 4-kilomeetrise ringi SK Anija United, kellele järgnesid orienteerumisklubi Põrgupõhja ning Kossusõbrad. Eraldi jüriöö jooks toimus Kehra kooli 1.-3. klassi õpilastele. Kokku võistles üheksa klassi koos 72 õpilasega. Edukaim oli 3.b klass, kes edestas teiseks tulnud 3.a klassi kahe sekundiga.

Südamekuu raames toimusid ka mitmed huviüritused – kehakoostise mõõtmine ja aeroobika toimus Angelika Roosi käe all, discgolfi algõpetust viis läbi Krister Tammjärv ning Erkki Klausi abiga oli võimalik omandada jõutreeningu põhitõdesid.

Kõik südamekuu üritused olid osavõtjatele tasuta!

Osaliselt rahastatud „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

 

Allikas: ajaleht Sõnumitooja

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: