Käesoleva aasta suvel alustati Aegviidu koolimajaga ühendatud spordihoone ehitamist, mis on kohe-kohe valmimas.

Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne le­pin­gu­järg­ne val­mi­mis­täh­taeg on det­semb­ris, kuid ehi­tus­tööd kestavad um­bes kuu ae­ga kauem. Ka­su­tus­loa väljastamiseni loodetakse jõuda jaanuari lõpuks. Valmivasse spordihoonesse on planeeritud suur Aegviidu kooli 100. sünniaastale pühendatud vilistlaste pidu.

SA Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma kor­ral­da­tud han­ke­le Aeg­vii­du koo­li juur­de spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­seks esi­ta­ti 4 pak­ku­mist. Edu­kaks tun­nis­ta­ti OÜ Tar­vap­ro­jekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp, see lä­heb maks­ma 839 811 eu­rot. Spor­di­hoo­ne pea­sis­se­pääs on koo­li­ma­ja peauk­se­ga sa­mal pool, saa­li hak­kab pää­se­ma ka koo­li kau­du. Esi­me­sel kor­ru­sel on täis­mõõt­me­te­ga korv­pal­li­väl­ja­ku suu­ru­ne saal, spor­diin­ven­ta­ri­ ruum ning saun ja duši­ruu­mid, tei­se­le kor­ru­se­le te­hak­se jõu­saal, duši­ruu­mid ja saun, kol­man­da­le soo­jus­pum­pa­de ja ven­ti­lat­sioo­ni­ sead­med.

Projekti on rahastatud 80 000 euro ulatuses LEADER-meetmest.