Kuni 20. oktoobrini on võimalik sportlastel, spordiklubidel ja muudel vabaühendustel taotleda SA Anija Valla Spordimaailm 2021. aasta eelarve vahenditest tegevustoetust. Selleks tuleb sihtasutusele esitada vormikohane taotlus.

Taotlus koos lisadega on kättesaadav: www.anijavallasport.ee/dokumendid.

Taotlused palun saata spordimaailm@anija.ee.

Toetust saab taotleda juriidiline või füüsiline isik, kes:

– on registreeritud Eesti Spordiregistrisse ja uuendanud nõuetekohaselt andmed;
– on registreeritud ja tegutseb Anija valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Anija valla elanikele sporditegevuste võimaluste pakkumine;
– on registreeritud väljaspool Anija valda, kuid tema organiseeritud sporditegevusest saavad Anija valla elanikud olulist kasu;
– on registreeritud Anija valla alaline elanik ja edukalt esinenud suurvõistlusel.

Taotleja tegevus peab vastama Anija valla arengukavale.

Anija valla arengukava:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4291/2201/4101/Anija%20valla%20arengukava%202014%20-%202024.pdf#